Kondor - Bücher

Sortieren:
76 Bücher insgesamt.
Aseev, G. G.
Élektronnyj dokumentooborot. Ucebnik / G. G. Aseev. Kiev: Kondor, 2007. 500 S. ISBN 978-966-351-101-X
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Nyzovyj, M. A.
Vstup do knyhoznavstva. Navcal'nyj posibnyk / M. A. Nyzovyj. Kiev: Kondor, 2009. 144, Brosch. S. ISBN 978-966-351-240-2
EUR 15,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Olijnyk, O., Šynkaruk, V.
Kul'tura movlennja. Navcal'nyj posibnyk / O., Šynkaruk, V. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2008. 296 S. ISBN 978-966-351-199-3
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Olijnyk, O., Šynkaruk, V.
Dilove movlennja. Navcal'nyj posibnyk / O., Šynkaruk, V. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2009. 262 S. ISBN 978-966-351-201-3
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Skibic'ka, L.
Dilovodstvo. Navcal'nij posibnik / L. Skibic'ka. Kiev: Kondor, 2009. 220 S. ISBN 978-966-351-299-0
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Pavelkiv, R. V.
Zahal'na psycholohija.. Pidrucnyk / R. V. Pavelkiv. Kiev: Kondor, 2009. 576 S. ISBN 978-966-351-281-5
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Skibic'ka, L. I.
Konfliktolohija. Navcal'nyj posibnyk / L. I. Skibic'ka. Kiev: Kondor, 2009. 384 S. ISBN 978-966-351-297-6
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Sydoruk, G. I.
Osnovy perekladoznavstva. Translation theory foundations. Metodycna rozrobka / G. I. Sydoruk. Kiev: Kondor, 2009. 284 S., Hardcover ISBN Osnovy perekladoznavstva
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bazaluk, O. A.
Filosofija obrazovanija v svete novoj kosmologiceskoj koncepcii / O. A. Bazaluk. Kiev: Kondor, 2010. 458 S., Hardcover ISBN 978-966-351-308-9
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kysljuk, K. V.
Religijeznavstvo. Konspekt lekcij / K. V. Kysljuk. Kiev: Kondor, 2010. 224 S., Broschiert ISBN 978-966-351-270-9
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gryban, G. V., Kuceruk, O. A.
Praktykum z metodyky vykladannja ukrains'koi movy. Navc.-metod. Pos. / G. V., Kuceruk, O. A. Gryban. Kiev: Kondor, 2010. 160 S., Broschiert ISBN 978-966-7982-24-6
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Gryban, G. V.
Metodyka vykladannja ukrains'koi movy v serednij školi. Zošyt-posibnyk dlja laboratornych robit / G. V. Gryban. Kiev: Kondor, 2010. 120 S., Broschiert ISBN Metodyka vykladannja
EUR 13,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Fedorcenko, V. K., Kostjukova, O. M., D'orova, T. A., Oleksijko, M. M.
Istorija ekskursijnoi dijal'nosti v Ukraini. Navcal'nyj posibnyk / V. K., Kostjukova, O. M., D'orova, T. A., Oleksijko, M. M. Fedorcenko. Kiev: Kondor, 2009. 168 S., Hardcover ISBN 978-966-8251-51-2
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Cjurupa, M. V.
Osnovy konfliktologii ta teorii peregovoriv / M. V. Cjurupa. Kiev: Kondor, 2009. 190 S., Broschiert ISBN 978-966-7982-79-3
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kotljar, V. P.
Osnovy obrazotvorcogo mystectva i metodyka chudožn'ogo vychovannja ditej. Navcal'nyj posibnyk / V. P. Kotljar. Kiev: Kondor, 2009. 200 S., Broschiert ISBN 978-966-8251-67-9
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Danil'cuk, L. A.
Osnovy imidža i étiketa. Ucebnoe posobie / L. A. Danil'cuk. Kiev: Kondor, 2009. 228 S., Broschiert ISBN 978-966-8251-35-0
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Maksymjuk S. P.
Pedagogika: Kurs lekcij. Navcal'nyj posibnyk / Maksymjuk S. P.. Kiev: Kondor, 2009. 668 S., Hardcover ISBN 978-966-8251-36-9
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kysljuk, K. V., Kucer, O. M.
Religijeznavstvo.Navcal'nyj posibnyk / K. V., Kucer, O. M. Kysljuk. Kiev: Kondor, 2009. 650 S., Hardcover ISBN 978-966-7982-36-X
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Žukov, S.M., Žukova, T.V.
Istorija psychologii. Navcal'nyj posibnyk / S.M., Žukova, T.V. Žukov. Kiev: Kondor, 2009. 224 S., Hardcover ISBN 978-966-351-217-4
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Pal'cevs'kyj, S.S.
Social'na pedagogika. Navcal'nyj posibnyk / S.S. Pal'cevs'kyj. Kiev: Kondor, 2009. 560 S., Hardcover ISBN 978-966-351-020-X
EUR 23,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Olijnyk, O. B. Rytoryka. Olijnyk O. B.
Marketing turproduktu . Navcal'nyj posibnyk / O. B. Rytoryka. Olijnyk O. B. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2009. 170 S., Hardcover ISBN 978-966-351-224-2
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Smorž, L. P.
Estetyka. Smorž L. P. Navcal'nyj posibnyk / L. P. Smorž. Kiev: Kondor, 2009. 334 S., Hardcover ISBN 978-966-8251-81-4
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Abramovyc, S. D., Tillo, M. S., Cikar'kova, M. Ju.
Kul'turologija. Navcal'nyj posibnyk / S. D., Tillo, M. S., Cikar'kova, M. Ju. Abramovyc. Kiev: Kondor, 2008. 352 S., Hardcover ISBN 978-966-57982-74-2
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bojko, O. D.
Narysy z novitn'oi istorii Ukrainy. Navcal'nyj posibnyk / O. D. Bojko. Kiev: Kondor, 2008. 358 S., Hardcover ISBN 978-966-7982-67-X
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Sauch, P. Ju.
Pravoslav’ja: ukrains'kyj vymir. Navcal'nyj posibnyk / P. Ju. Sauch. Kiev: Kondor, 2008. 388 S., Hardcover ISBN 978-966-8251-61-X
EUR 20,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Jurij M. F.
Sociokul'turnyj svit Ukrainy / Jurij M. F.. Kiev: Kondor, 2008. 794 S., Hardcover ISBN 978-966-7982-92-0
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kadenjuk, O. S.
Istorija Ukrainy.Navcal'nyj posibnyk / O. S. Kadenjuk. Kiev: Kondor, 2008. 408 S., Hardcover ISBN 978-966-351-195-5
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Olijnyk, O. B.
Orators'ke mystectvo jurysta. Navcal'nyj posibnyk / O. B. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2009. 210 S., Hardcover ISBN 978-966-351-223-5
EUR 16,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bagnjuk, A.
Symvoly Ukrainstva. Chudožn'o-informacijnyj dovidnyk / A. Bagnjuk. Kiev: Kondor, 2008. 526 S., Hardcover ISBN 978-966-2061-00-0
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Olijnyk, O.B.
Sucasna ukrains'ka mova. Navcal'nyj posibnyk / O.B. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2008. 234 S., Hardcover ISBN 978-966-786-30-34
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Švecova,-Vodka, G. M.
Vstup do bibliografoznavstva. Navcal'nyj posibnyk / -Vodka, G. M. Švecova. Kiev: Kondor, 2008. 220 S., Broschiert ISBN 978-966-8251-65-2
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Olijnyk, O.
Gramatyka ukrains'koi movy. Navcal'nyj posibnyk / O. Olijnyk. Kiev: Kondor, 2008. 600 S., Hardcover ISBN 978-966-351-072-9
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Jurij, M. F.
Istorija Ukrainy. Navcal'nyj posibnyk / M. F. Jurij. Kiev: Kondor, 2008. 252 S., Hardcover ISBN 978-966-7982-34-3
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Choptjar, Ju. A.
Etnologija. Navcal'nyj posibnyk / Ju. A. Choptjar. Kiev: Kondor, 2008. 160 S., Broschiert ISBN 978-966-1638-08-1
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Zahorodnіj A. H.
Akcіï. Akcіonernі tovarystva. Slovnyk / Zahorodnіj A. H.. Kyïv: Kondor, 2007. 84 S., Broschiert ISBN 966-351-163-Х
EUR 17,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Balanuca O.O.
Systema fіnansovoho monіtorynhu: mіžnarodnі standarty ta ukraïnsʹkyj dosvіd. Zakonodavče zabezpečennja kursu / Balanuca O.O.. Kyïv: Kondor, 2012. 404 S., Hardcover ISBN Systema fіnansovoho monіtorynhu
EUR 34,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Balanuca O.O.
Systema fіnansovoho monіtorynhu: mіžnarodnі standarty ta ukraïnsʹkyj dosvіd. Navčalʹnyj pos.-praktykum / Balanuca O.O.. Kyïv: Kondor, 2012. 320 S., Hardcover ISBN Systema fіnansovoho monіtorynhu-praktykum
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Andruškіv, B. M., Vovk, Ju. Ja.
Іnnovacіjna polіtyka. Navč. pos. / B. M., Vovk, Ju. Ja. Andruškіv. Kyïv: Kondor, 2012. 484 S., Broschiert ISBN Іnnovacіjna polіtyka Andruškіv
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Svіstelʹnyk, І.
Іnformacіjna kulʹtura studenta. Navč. pos. / І. Svіstelʹnyk. Kyïv: Kondor, 2012. 182 S., Hardcover ISBN 978-966-351-396-6
EUR 21,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Mukovsʹkyj, І. T.
Іnformacіjno-analіtyčna dіjalʹnіstʹ v mіžnarodnych vіdnosynach. Navč. pos. / І. T. Mukovsʹkyj. Kyïv: Kondor, 2012. 224 S., Hardcover ISBN 978-966-351-395-9
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Levycʹka, N. M.
Іstorіja Ukraïny. Ukraïna u svіtі: іstorіja і sučasnіstʹ. Navč. pos. Vyd. 2-he. / N. M. Levycʹka. Kyïv: Kondor, 2012. 424 S., Hardcover ISBN 978-966-351-403-1
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bošycʹkyj, Ju. L.
Mala encyklopedіja konstytucіjnoho prava / Ju. L. Bošycʹkyj. Kyïv: Kondor, 2012. 462 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-09-0
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Bošycʹkyj, Ju. L.
Mala encyklopedіja krymіnalʹnoho prava / Ju. L. Bošycʹkyj. Kyïv: Kondor, 2012. 284 S., Hardcover ISBN 978-966-351-361-4
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Savčenko, V. F.
Rehіonalʹna ekonomіka. Navč. pos. / V. F. Savčenko. Kyïv: Kondor, 2012. 339 S., Hardcover ISBN 978-966-351-380-5
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
red. Jurіj, S., Dem'janyšyn, V. H.
Rozvytok bjudžetnoho procesu v umovach ekonomіčnych peretvorenʹ. Mon. / S., Dem'janyšyn, V. H. red. Jurіj. Kyïv: Kondor, 2012. 376 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-05-2
EUR 39,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Lіsovsʹkyj, P. M.
Suspіlʹna rytoryka. Navč. pos. / P. M. Lіsovsʹkyj. Kyïv: Kondor, 2012. 244 S., Hardcover ISBN 978-966-351-397-3
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Pasmor, N. P.
Bіblіotečno-іnformacіjne zabezpečennja samostіjnoï roboty studentіv. Mon. / N. P. Pasmor. Kyïv: Kondor, 2006. 116 S., Broschiert ISBN 978-966-351-040-4
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kuzʹmіna, T. O.
Mіžnarodna systema standartyzacіï ta sertyfіkacіï. Navč. pos. / T. O. Kuzʹmіna. Kyïv: Kondor, 2012. 450 S., Hardcover ISBN Mіžnarodna systema Kuzʹmіna
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pohyba, L. H.
Praktykum z ukraïnsʹkoï movy za profesіjnym sprjamuvannjam. Navč. pos. / L. H. Pohyba. Kyïv: Kondor, 2013. 292 S., Hardcover ISBN Praktykum z ukraïnsʹkoï movy Pohyba
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Osovsʹka, H. V.
Ekonomіčnyj slovnyk / H. V. Osovsʹka. Kyïv: Kondor, 2009. 360 S., Hardcover ISBN 978-966-351-131-1
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zahorodnіj, A. H.
Zovnіšnʹoekonomіčna dіjalʹnіstʹ. Slovnyk / A. H. Zahorodnіj. Kyïv: Kondor, 2007. 168 S., Broschiert ISBN 966-351-077-3
EUR 19,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Renkas, Ju. L.
Čelovečeskij kapital v ėkonomičeskoj perspektive. Perev. s pols. na rus. jaz. / Ju. L. Renkas. Kiїv: Kondor, 2012. 240 S., Hardcover ISBN 978-966-351-370-6
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Heorhyj Munyn
Vydatnі poljaky v іstorіï Ukraïny / Heorhyj Munyn. Kyïv: Kondor, 2013. 356 S., Hardcover ISBN 978-966-2588-09-5
EUR 52,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Puzyrenko Ja.V.
Dekoratyvna florystyka. Mystectvo kvіtkovoho dyzajnu. Navč. pos. / Puzyrenko Ja.V.. Kyïv: Kondor, 2013. 232 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-08-3
EUR 45,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Plazovsʹka L.V.
Dekoratyvne mystectvo (v praktycі včytelja obrazotvorčych dyscyplіn). Navč. pos. / Plazovsʹka L.V.. Kyïv: Kondor, 2013. 258 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-23-6
EUR 45,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Frolova L.V., Holoborodʹko A.Ju.
Zlyttja ta pohlynannja pіdpryjemstv: kompendіum dlja studentіv ekonomіčnych naprjamіv pіdhotovky dennoï і zaočnoï form navčannja. / Holoborodʹko A.Ju. Frolova L.V.. Kyïv: Kondor, 2013. 236 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-60-1
EUR 25,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Novak V.O., Mostensʹka T.L.
Zovnіšnʹoekonomіčna dіjalʹnіstʹ pіdpryjemstva. Pіdr. / Mostensʹka T.L. Novak V.O.. Kyïv: Kondor, 2013. 494 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-55-7
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Dunsʹka A.R.
Zovnіšnʹoekonomіčna dіjalʹnіstʹ. Navč. pos. / Dunsʹka A.R.. Kyïv: Kondor, 2013. 688 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-33-5
EUR 43,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Kysljuk K.V., Hrečenko V.A.
Іstorіja ukraïnsʹkoï kulʹtury. Navč. pos. / Hrečenko V.A. Kysljuk K.V.. Kyïv: Kondor, 2013. 354 S., Hardcover ISBN 978–966-2781-56-4
EUR 26,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Považnyj O.S., Orlova N.S., Charlamova A.O.
Korporatyvne upravlіnnja. Pіdr. / Orlova N.S., Charlamova A.O. Považnyj O.S.. Kyïv: Kondor, 2013. 244 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-25-0
EUR 27,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Zah. red. Bošycʹkoho Ju.L.
Mala encyklopedіja mіžnarodnoho prava / Zah. red. Bošycʹkoho Ju.L.. Kyïv: Kondor, 2013. 440 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-54-0
EUR 28,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Čerep A.V.
Mіscevі fіnansy. Navč. pos. / Čerep A.V.. Kyïv: Kondor, 2014. 468 S., Hardcover ISBN 978-966-2781- 47-2
EUR 33,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Jakopčuk A.V., Kuryk O.H.
Osnovy medyčnoï valeolohіï. Navč. pos. / Kuryk O.H. Jakopčuk A.V.. Kyïv: Kondor, 2013. 254 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-75-5
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pohyba L.H., Hrybіnyčenko T.O., Holіčenko L.M., Kavera N.V.
Praktykum z ukraïnsʹkoï movy za profesіjnym sprjamuvannjam. Navč. pos. / Hrybіnyčenko T.O., Holіčenko L.M., Kavera N.V. Pohyba L.H.. Kyïv: Kondor, 2014. 296 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-71-7
EUR 30,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Jarocʹkyj P.L.
Relіhіjeznavstvo. Relіhіjnі procesy v Ukraïnі і v svіtі. Navč. pos. / Jarocʹkyj P.L.. Kyïv: Kondor, 2013. 442 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-57-1
EUR 36,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pohyba L.H., Hrybіnyčenko T.O.
Ukraïnsʹka mova fachovoho sprjamuvannja. Pіdr. / Hrybіnyčenko T.O. Pohyba L.H.. Kyïv: Kondor, 2013. 350 S., Hardcover ISBN 978-966-351-404-8
EUR 29,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Munіn H.B., Rohljev Ch.J.
Vydatnі bolhary v іstorіï Ukraïny / Rohljev Ch.J. Munіn H.B.. Kyïv: Kondor, 2013. 256 S., Hardcover ISBN 978-966-2588-10-1
EUR 48,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Munіn H.B., Lunjak Je.M.
Vydatnі rosіjany v іstorіï Ukraïny / Lunjak Je.M. Munіn H.B.. Kyïv: Kondor, 2013. 256 S., Hardcover ISBN 978-966-2588-11-8
EUR 48,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Lʹovočkіn S.V.
Fіnansova dumka Ukraïny. Encyklopedіja. V 3-ch tt. T. 2. / Lʹovočkіn S.V.: Kondor, 2015. 584 S., Hardcover ISBN 978-966-351-360-7
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Juchymenko P.І.
Fіnansova dumka Ukraïny. Monohrafіja. V 3-ch tt. T. 1 / Juchymenko P.І.: Kondor, 2015. 687 S., Hardcover ISBN 978-966-351-391-1
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Jurіj S.І.
Fіnansova dumka Ukraïny. Chrestomatіja. V 3-ch tt. T. 3. Č. 1. AKCІJa / Jurіj S.І.: Kondor, 2015. 471 S., Hardcover ISBN 978-966-351-377-5
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Jurіj S.І.
Fіnansova dumka Ukraïny. Chrestomatіja. V 3-ch tt. T. 3. Č. 2. / Jurіj S.І.: Kondor, 2015. 734 S., Hardcover ISBN 978-966-351-378-2
EUR 18,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pohyba L.H., Holіčenko L.M ta іn.
Sučasna ukraïnsʹka lіteraturna mova. Zbіrnyk vprav / Holіčenko L.M ta іn. Pohyba L.H.: Kondor, 2015. 244 S., Broschiert ISBN 978-617-7278-23-7
EUR 24,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Pohyba L.H., Holіčenko L.M., Kavera N.V., Žytar І.V..
Kulʹtura ukraïnsʹkoï movy ta praktyčna stylіstyka : [zbіrnyk vprav] / Holіčenko L.M., Kavera N.V., Žytar І.V.. Pohyba L.H.: Kondor, 2015. 202 S., Broschiert ISBN 978-617-7278-21-3
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Mіkulʹonok І.O.
Іntelektualʹna vlasnіstʹ. Navč.pos. / Mіkulʹonok І.O.: Kondor, 2015. 242 S., Broschiert ISBN 978-966-2781-84-7
EUR 22,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)
Kein Bild. Heralʹdyka ta falerystyka: Navčalʹnyj posіbnyk.: Kondor, 2015. 448 S., Hardcover ISBN 978-966-2781-90-8
EUR 31,00 (Lieferbar innerhalb von ca. 4-6 Wochen)